Opći uvjeti prodaje

Opći uvjeti prodaje

1.         Definicije

 

        1.1           U ovim Uvjetima sljedeće riječi imaju sljedeća značenja:-

 

            Kupac                                      znači osobu kojoj Društvo isporučuje Robu.

 

            Društvo                                   znači VITAFOAM KFT PAKS PODRUŽNICA SLAVONSKI BROD

 

            Uvjeti                                      znači standardne uvjete prodaje određene ovim dokumentom.

 

            Ugovor                                    znači kupoprodajni ugovor za Robu između Kupca i Društva te uključuje ove Uvjete.

 

            Roba                                       znači robu (uključujući sve pošiljke robe ili bilo koji njihov dio) koju Društvo prodaje u skladu s ovim Uvjetima.

 

            Incoterms                                 znači međunarodna pravila za tumačenje trgovačkih uvjeta Međunarodne trgovačke komore koji su na snazi na datum sklapanja Ugovora.

 

            Cijena                                      znači cijenu za Robu navedenu u procjeni.

 

            Pisani oblik                               uključuje teleks, brzojav, faks, elektroničku poštu i slična trajna sredstva komunikacije.

 

        1.2    Svako pozivanje u ovim Uvjetima na posebni zakonski ili podzakonski akt ili odredbu zakona ili podzakonskog akta tumačit će se kao pozivanje na taj konkretni zakon ili odredbu konkretnog podzakonskog akta s izmjenama ili dopunama u relevantnom trenutku i uključujući i podredne pravne propise donesene na temelju njega koji u tom trenutku budu na snazi.

 

        1.3    Naslovi u ovim Uvjetima postoje samo radi lakšeg snalaženja i neće utjecati na njihovo tumačenje.

 

        1.4    Pozivanje na osobu će uključivati pravne i fizičke osobe.

 

        1.5    Bilo koji izraz kojemu prethode izrazi “uključujući”, “uključuju”, “posebno” ili neki slični izrazi tumačit će se kao ilustrativni te riječi koje slijede te izraze neće ograničavati smisao riječi koje prethode tim izrazima.

 

        1.6    Osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije, svaki termin ili izraz koji definiraju ili mu posebno značenje daju odredbe Incotermsa će imati isto značenje u ovim Uvjetima, ali ako postoji sukob između odredaba Incoterms i ovih Uvjeta, Uvjeti će imati prednost.

 

2.         Sklapanje Ugovora

 

            2.1            Procjena koju Društvo dostavi Kupcu sačinjava poziv koji je otvoren samo na rok od 30 dana od datuma procjene, pod uvjetom da ga Društvo nije prethodno povuklo. Svaka narudžba koju izda Kupac je ponuda za kupnju Robe koja podliježe ovim Uvjetima te će biti predmet prihvata od strane Društva, a Ugovor će se sklopiti samo kada je Društvo u Pisanom obliku prihvatilo ponudu Kupca.

 

            2.2            Sve narudžbe se upućuju samo na temelju ovih Uvjeta i prihvaćaju se podložno minimalnim količinama narudžbe za određenu Robu koje vrijede u tom trenutku.  Društvo zadržava pravo da zatraži plaćanje unaprijed za sirovine za narudžbe manje od tih količina.

 

            2.3            Ovi Uvjeti se primjenjuju uz isključenje ostalih uvjeta (i) čije važenje Kupac može zatražiti, iako takvi ostali uvjeti mogu biti podneseni u kasnijem dokumentu ili se činiti da isključuju ili zamjenjuju Uvjete koji nisu u skladu s njima; ili (ii) koji mogu biti sadržani u nekom drugom prihvatu ili protuponudi Kupca.

 

            2.4            Kupac će biti odgovoran Društvu za osiguravanje točnosti uvjeta narudžbe (uključujući sve primjenjive specifikacije) koje podnese Kupac i za davanje Društvu svih potrebnih informacija koje se odnose na Robu uz dovoljno vremena da se Društvu omogući izvršavanje Ugovora u skladu s njegovim uvjetima.

 

            2.5            Sve savjete ili preporuke Društva ili njegovih radnika ili agenata dane Kupcu ili njegovim radnicima ili agentima u pogledu skladištenja, primjene ili korištenja Robe koje Društvo ne potvrdi u Pisanom obliku Kupac slijedi ili koristi u potpunosti na vlastiti rizik te Društvo u skladu s tim neće biti odgovorno ni za koji savjet ili preporuku koji nisu potvrđeni.

 

            2.6            Društvo zadržava pravo da izvrši bilo kakve promjene u specifikaciji Robe nužne za sukladnost s primjenjivim propisima ili zahtjevima EU-a, uvijek pod uvjetom da te izmjene ne utječu bitno na kvalitetu ili karakteristike Robe.

 

            2.7            Nisu dopuštene izmjene ovih Uvjeta osim ako ih u Pisanom obliku izričito ne prihvate ovlašteni zastupnici Društva.  

 

 

3.         Otkaz i Povrati

 

            3.1            Kupac ne smije otkazati nijednu narudžbu koju je Društvo prihvatilo, osim uz pismenu suglasnost Društva i pod uvjetom da Kupac u potpunosti obešteti Društvo za sve gubitke (uključujući gubitak dobiti), troškove (uključujući troškove radne snage i korištenog materijala), štetu, plaćanja i izdatke nastale Društvu kao posljedica otkaza.

 

            3.2            Roba isporučena u skladu s ovim Ugovorom ne može se vratiti bez prethodnog odobrenja Društva. Društvo neće prihvatiti ili preuzeti odgovornost za Robu vraćenu bez prethodnog pismenog odobrenja. Uredno odobreni povrati se šalju u prostorije Društva o trošku Kupca.

 

4.         Cijena

 

            4.1            Društvo zadržava pravo da u bilo kojem trenutku prije isporuke prilagodi cijenu Robe kako bi se uzelo u obzir povećanje troškova sirovina, radne snage ili usluga ili kretanje tečaja koje utječe na troškove uvoznog materijala ili neke druge okolnosti koje utječu na cijenu, a koje Društvo ne može razumno kontrolirati.

 

            4.2            Ako nije drugačije navedeno, sve cijene su izražene neto franko tvornica ako se isporuka vrši u prostorijama Društva, a u slučaju da se isporuka vrši bilo gdje drugdje, Kupac će, pored kupovne cijene koja se plaća za Robu, snositi sve troškove ili plaćanja za ambalažu, utovar, istovar, prijevoz i osiguranje. Radi izbjegavanja sumnje, iznosi plativi Društvu na temelju ovih Uvjeta ne uključuju PDV koji će Kupac dodatno platiti, ako je primjenjivo, u skladu s relevantnim propisima koji bude na snazi u trenutku vršenja oporezive isporuke.

 

            4.3            Trošak paleta i povratnih kontejnera će biti naplaćen Kupcu dodatno uz cijenu Robe, ali će se Kupcu odobriti isti iznos ako te predmete vrati Društvu neoštećene prije dospijeća plaćanja.

 

5.         Dodatni troškovi

 

            Kupac se obvezuje platiti sve gubitke ili dodatne troškove koji nastanu za Društvo; (i) zbog uputa Kupca ili nedostatka uputa Kupca ili propusta ili kašnjenja u preuzimanju isporuke; (ii) uslijed promjene datuma isporuke, količina ili specifikacija za Robu koju je Kupac zatražio; ili (iii) uslijed neke radnje ili kršenja na strani Kupca, njegovih službenika, agenata ili radnika.

 

6.         Uvjeti plaćanja

 

            6.1            Osim ako se Društvo pismeno ne suglasi drugačije, plaćanje za Robu dospijeva na temelju ovih Uvjeta 20. u mjesecu nakon mjeseca isporuke Robe.

 

            6.2            Vrijeme plaćanja je bitan element Ugovora.

 

            6.3            Neće se smatrati da je neko plaćanje primljeno dok Društvo ne primi odobrena sredstva.

 

            6.4            Društvo zadržava pravo da u svakom trenutku naplati najvišu dopuštenu zakonsku zateznu kamatuu visini stope određene člankom 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima, koja se određuje uvećanjem eskontne stope HNB koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu za 8 postotnih poena tekućimod dospijeća svakog pojedinog računa svakodnevno do ispunjenja obveze plaćanja.

 

            6.5            Cijena Robe će biti plativa Društvu u cijelosti u skladu s člankom 6.1., a Kupac se odriče prava prijeboja, zaloga ili sličnog prava ili potraživanja.

 

            6.6            Ako Kupac počini djelo nesolventnosti kao što je određeno člankom 10.8., smatrat će se da je Ugovorraskinut.

 

            6.7            Društvo zadržava pravo da u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju zahtijeva osiguranje plaćanja prije nastavka ili isporuke narudžbe (ili njenog dijela).

 

            6.8            Ako se prema uvjetima koji važe za neku narudžbu Cijena plaća u obrocima ili ako se Kupac obvezao da će preuzeti određene količine Robe u određeno vrijeme, neplaćanje prvog obroka od strane Kupca ili neplaćanje najmanje dva uzastopno dospjela obroka koji čine najmanje osminu cijene, ili nedavanje uputa za isporuku za bilo koju otvorenu količinu Robe, ili zakašnjenje s isplatom samo jednog obroka, ako za isplatu cijelog ostatka cijene nije predviđeno više od četiri otplate,dovestće do toga da cjelokupni otvoreni iznos Cijene odmah dospije na plaćanje.

 

7.         Isporuka

 

            7.1            Osim ako se Društvo pismeno ne suglasi drugačije, smatrat će se da je isporuka izvršena:-

 

                             7.1.1.             u prostorijama Društva ako se koristi prijevoz Kupca; ili

 

                             7.1.2.             ako se Roba isporučuje u prostorije Kupca ili neke druge prostorije kako se Društvo i Kupac suglase ako se koristi prijevoz Društva.

 

            7.2            Ako se isporuka vrši na nekom drugom mjestu osim prostorija Društva, Kupac će dostaviti adresu isporuke i o vlastitom trošku prilagoditi opremu i radnu snagu za istovar Robe. Ako Društvo isporučuje Robu bilo gdje drugdje osim prostorija Društva, Kupac će biti apsolutno odgovoran da osigura da se Roba istovari u odgovarajuće skladište.

 

            7.3            Sva vremena ili datumi navedeni za isporuku Robe su samo približni te Društvo neće biti odgovorno za kašnjenje u isporuci robe kako god da je do njega došlo. Vrijeme isporuke nije bitan element. Društvo može isporučiti Robu unaprijed u odnosu na navedeni datum isporuke uz upućivanje obavijesti Kupcu razumno unaprijed.

 

            7.4            Društvo zadržava pravo da isporuku izvrši u djelomičnim pošiljkama i da izda poseban račun za svaku pošiljku.

 

            7.5            Ako isporuka bude dogovorena u dijelovima ili Društvo bude koristilo svoje pravo da isporuku izvrši u djelomičnim pošiljkama prema članku 7.4. ovih Uvjeta i iz bilo kojeg razloga dođe do kašnjenja prilikom isporuke jedne ili više pošiljaka, to neće dati Kupcu pravo na odštetu niti da smatra Ugovor raskinutim.

 

            7.6            Odstupanja u količini isporučene Robe (koje čini ne više od 10 posto vrijednosti) od navedenog u narudžbi (bilo viška ili manjka) neće Kupcu dati pravo da odbije Robu ili da zahtijeva odštetu te će Kupac biti obvezan prihvatiti i platiti količinu isporučene Robe razmjerno ugovornoj cijeni.

 

            7.7            Količina bilo koje pošiljke Robe koju zabilježi Društvo nakon otpreme će se smatrati odlučujućim dokazom količine koju je Kupac primio po isporuci osim ako Kupac ne može pružiti odlučujući dokaz o suprotnom.

 

            7.8            Ako Kupac odbije isporuku ili ona bude kasnila ili bude obustavljena na zahtjev Kupca ili ako Društvo nije u stanju isporučiti Robu uslijed okolnosti koje su izvan njegove razumne kontrole, Društvo će nakon upućivanja obavijesti o spremnosti za isporuku imati pravo:-

 

                            7.8.1              smatrati Ugovor ispunjenim s njegove strane i uskladištiti Robu. Za potrebe izdavanja računa i prelaska rizika će se smatrati da jeisporuka izvršena. Razuman trošak skladištenja i osiguranja Robe će biti zaračunat Kupcu; ili

 

                            7.8.2.             prodati Robu po najboljoj cijeni koju može dobiti i, nakon odbijanja svih razumnih troškova skladištenja i prodaje, odobriti Kupcu višak iznad Cijene prema Ugovoru ili zaračunati Kupcu manjak ispod Cijene prema Ugovoru.

 

            7.9            Odgovornost Društva za neisporuku Robe bit će ograničena na zamjenu Robe u razumnom roku ili izdavanje obavijesti o odobrenju po razmjernoj ugovornoj cijenu uz račun izdan za tu Robu.

 

8.         Uvjeti izvoza

 

            8.1            Ako se Roba isporučuje za izvoz iz Republike Hrvatske, važe odredbe ovog članka 8. (podložno posebnim uvjetima koje Kupac i Društvo pismeno dogovore)  neuzimajući u obzir ostale odredbe ovih Uvjeta.

 

            8.2            Kupac će biti potpuno odgovoran za sukladnost sa zakonodavstvom ili propisima koji reguliraju uvoz Robe u zemlju odredišta i plaćanje carina na nju.

 

            8.3            Osim ako se Kupac i Društvo pismeno ne dogovore drugačije, Roba će se isporučivati FOB u zračnu ili morsku luku otpreme,a Društvo neće imati obvezu upućivati Kupcu bilo kakve posebne obavijesti.

 

            8.4            U odnosu na Robu isporučenu za izvoz izvan Republike Hrvatske, plaćanje svih iznosa u korist Društva se vrši neopozivim akreditivom u obliku koji je prihvatljiv za Društvo i koje Kupac otvori u korist Društva i potvrdi banka prihvatljiva za Društvo ili, osim ako se Društvo pismeno suglasi na dan ili prije prihvata narudžbe Kupca da se odriče tog zahtjeva, drugim dokumentarnim ili jednakovrijednim instrumentima plaćanja prihvatljivima za Društvo.

 

9.         Pregled/manjkovi

 

            9.1            Ako se isporuka vrši u skladu s člankom 7.1.1. ili člankom 8., Kupac će biti odgovoran za organiziranje testiranja i pregleda Robe u prostorijama Društva prije otpreme. Društvo neće biti odgovorno za zahtjeve postavljene nakon otpreme, a za nedostatke Robe koji bi bili vidljivi prilikom pregleda ili za štetu za vrijeme prijevoza.

 

            9.2            Ako se isporuka vrši u skladu s člankom 7.1.2., Kupac je obvezan kad god je to moguće pregledati Robu prilikom isporuke.

 

            9.3            Društvo neće biti odgovorno za neisporuku, djelomični gubitak ili štetu na Robi koji nastanu prije isporuke ili za zahtjeve da Roba nije u skladu s Ugovorom, osim ako Kupac ne uputi Društvu takve zahtjeve pismeno (i u slučaju zahtjeva zbog neisporuke, djelomičnog gubitka ili štete uz upućivanje kopije prijevozniku ako za isporuku Robe nije korišten prijevoz Društva):

 

                             9.3.1.             bez odgađanja od trenutka isporuke za djelomični gubitak ili štetu ili nesukladnost s Ugovorom; ili

 

                             9.3.2.             u roku od četrnaest dana od datuma računa za neisporuku.

 

            9.4            U slučaju valjanog zahtjeva zbog neisporuke, djelomičnog gubitka ili štete Društvo se obvezuje prema vlastitom nahođenju ili preraditi ili zamijeniti Robu o vlastitom trošku ali neće imati nikakvu daljnju ili drugu odgovornost prema nijednoj osobi u vezi tom neisporukom, djelomičnim gubitkom ili štetom ili nesukladnošću.

 

            9.5            Ako Kupac ne uputi obavijest u skladu s člankom 9.3. , smatrat će se da je Roba u svakom pogledu u skladu s Ugovorom te će Kupac biti obvezan istu odgovarajuće prihvatiti i platiti.

 

10.       Rizik i vlasništvo

 

            10.1          Rizik štete ili gubitka Robe prelazi na Kupca:-

 

                             10.1.1            u slučaju da se Roba isporučuje u prostorijama Društva, u trenutku kada Društvo obavijesti Kupca da je Roba spremna za preuzimanje; ili

 

                             10.1.2            u slučaju da se Roba isporučuje drugdje a ne u prostorijama Društva, u trenutku isporuke ili, ako Kupac nedopušteno ne preuzme isporuku Robe, u trenutku kada je Društvo ponudilo isporuku Robe.

 

            10.2          Bez obzira na isporuku i prelazak rizika za Robu ili bilo koju drugu odredbu ovih Uvjeta, vlasništvo nad Robom, uključujući potpuno pravno i stvarno vlasništvo, neće prijeći na Kupca dok Društvo ne primi potpuno plaćanje u gotovini ili odobrenim sredstvima za svu Robu isporučenu Kupcu na temelju ovog i svih drugih ugovora između Društva i Kupca za koje plaćanje cjelokupne cijene još nije plaćeno. Plaćanje pune cijene robe će uključivati iznos kamata ili drugi iznos plativ prema uvjetima ovog i svih ostalih ugovora između Društva i Kupca na temelju kojih je roba isporučena.

 

            10.3          Do trenutka dok vlasništvo nad Robom ne prijeđe na Kupca, Kupac:

 

                            10.3.1            će držati Robu kao fiducijarni agent i depozitar Društva;

 

                            10.3.2            će držati Robu odvojeno od robe Kupca i trećih osoba i ispravno uskladištiti, zaštiti i označiti kao vlasništvo Društva;

 

                            10.3.3            neće uništiti ili učiniti nevidljivim oznaku ili ambalažu koja se nalazi na ili se odnosi na Robu; i

 

                            10.3.4            će održavati Robu u zadovoljavajućem stanju i osiguranu u ime Društva na svoju punu cijenu za sve rizike na razumno zadovoljstvo Društva. Kupac će na zahtjev Društvu podnijeti policu osiguranja.

 

            10.4          Bez obzira na članak 10.3., Kupac može preprodati Robu po njenoj punoj tržišnojvrijednosti ili je koristiti u redovnom tijeku svog poslovanja.

 

            10.5          Dok vlasništvo nad Robom ne prijeđe na Kupca (i pod uvjetom da Roba još uvijek postoji i da nije preprodana), Društvo može u bilo kojem trenutku zatražiti da Kupac isporuči Robu Društvu i, ako to Kupac odmah ne učini, ući u bilo koje prostorije Kupca ili treće osobe u kojima je Roba uskladištena i ponovno preuzeti Robu. 

 

            10.6          Kupac neće imati pravo založiti ili na drugi način kao osiguranje za bilo kakvo zaduživanje opteretiti bilo koju Robu koja ostaje u vlasništvu Društva, ali ako to Kupac učini sav novac koji Kupac duguje Društvu će (bez ograničenja bilo kojeg drugo prava ili pravnog sredstva Društva) odmah dospjeti na naplatu.

 

            10.7          Društvo će imati pravo naplate plaćanja za Robu bez obzira na to što vlasništvo nad Robom nije prešlo na Kupca.

 

            10.8          Kupčevo pravo na posjed Robe će odmah prestati ako:

 

                            10.8.1            protiv Kupca postoji rješenje za stečaj ili ako sklopi sporazum sa svojim vjerovnicima ili na drugi način iskoristi bilo koju zakonsku odredbu na snazi za oslobađanje nesolventnih dužnika ili (kao pravna osoba) sazove odbor vjerovnika (bilo formalni ili neformalni) ili pokrene postupak likvidacije (bilo dobrovoljni ili obvezni), osim solventne dobrovoljne likvidacije jedino u svrhu restrukturiranja ili spajanjaili ako nad njegovim poslovanjem ili njegovim dijelom bude imenovan skrbnik i/iliupravitelj ili stečajni upravitelj ili upravitelj imovine ili ako budu sudu podneseni dokumenti za imenovanje upravitelja Kupca ili ako obavijest o namjeri imenovanja upravitelja upute Kupac ili njegovi direktori ili osoba u čiju korist postoji promjenjivi zalog ili ako bude donesena odluka o ili sudu bude podnesen zahtjev za prestanak Kupca ili za donošenje upravnog nadzora nad Kupcem ili bude pokrenut bilo kakav postupak u vezi sa stečajem ili mogućim stečajem Kupca; ili

 

                            10.8.2            Kupac pretrpi ili dopusti izvršenje ili donošenje ovrhe, bilo na temelju zakona ili pravičnosti, na svojoj imovini ili se ne bude pridržavao svojih obveza iz Ugovora ili drugih ugovora između Društva i Kupca ili ne bude u stanju platiti svoja dugovanja ili Kupac prestane, ili zaprijeti da će prestati postojati, prestati trgovati; ili

 

                            10.8.3            Kupac optereti ili na bilo koji način založi bilo koju Robu.

 

            10.9          Ako Društvo nije u stanju odrediti je li Roba roba u odnosu na koju je Kupčevo pravo posjeda prestalo, smatrat će se da je Kupac prodao svu robu te vrste koju je Društvo prodalo Kupcu redoslijedom kojim su Kupcu izdavani računi.

 

11.       Obustava

 

            11.1          Ako (i) Kupac ne prihvati Robu ili neku njenu djelomičnu pošiljku ili dio pošiljke, ili (ii) Kupac ne plati neki iznos plativ Društvu; ili (iii) ako nastupi bilo koji događaj iz članka 10.8.; ili (iv) Društvo razumno pretpostavi da neki od događaja iz članka 10.8. može nastupiti za Kupca i Kupca odgovarajuće obavijesti o tome, Društvo prema vlastitom nahođenju i bez utjecaja na ostala prava ili zahtjeve može upućivanjem pismene obavijesti odmah u cijelosti ili dijelom odreditibilo koje i sve ugovore između Društva i Kupca raskinuti ili može (bez utjecaja na pravo Društva da naknadno odrediti ugovor za istu svrhu ako tako odluči) uputiti pismenu obavijest da odmah obustavlja daljnje isporuke Robe bez bilo kakve odgovornosti prema Kupcu dok kršenje od strane Kupca ne bude otklonjeno, a ako je Roba isporučena ali nije plaćena, Cijena će odmah dospjeti na plaćanje bez obzira na bilo kakav raniji suprotan dogovor ili plan.

 

 

12.       Jamstva i uvjeti

 

            12.1          Društvo jamči da prilikom isporuke ima pravo vlasništva i neopterećeno pravo na prodaju Robe.

 

            12.2          Svaki opis ili specifikacija Robe koje daje Društvo daju se u dobroj vjeri na temelju prosječnih rezultata standardnih testova ali se ovdje izričito odbijaju bilo kakvi uvjeti ili jamstva, izričita ili implicitna, da će Roba odgovarati tom opisu ili specifikaciji te korištenje bilo kojeg takvog opisa ili specifikacije ne predstavlja prodaju na temelju opisa.

 

            12.3          Neuzimajući u obzir da je uzorak Robe možda prikazan Kupcu i da ga je Kupac pregledao ili da su rezultati standardnih testova na uzorku dostavljeni Kupcu, ovime se izjavljuje da je taj uzorak tako prikazan i pregledan ili testiran isključivo kako bi se omogućilo Kupcu da sam procijeni kvalitetu Robe a ne kako bi to predstavljalo prodaju na temelju uzorka. Kupac će preuzeti Robu na vlastiti rizik u pogledu njezinog odgovaranja uzorku ili kvalitete, stanja i/ili adekvatnosti za bilo koju svrhu.

 

            12.4          Bez utjecaja na prethodnu odredbu ovog članka 12., primjena, korištenje i obrada Robe apsolutna su odgovornost Kupca te će se smatrati da je Kupac proveo vlastite testove kako bi osigurao prikladnost Robe za njezinu planiranu svrhu i primjene.

 

13.       Odgovornost

 

            13.1          Neće se smatrati da ništa u članku 13. isključuje ili ograničava odgovornost Društva za smrt ili osobnu povredu koja proizlazi iz nemara.

 

            13.2          Isključenje

 

                             13.2.1.           Ovaj članak 13.2. pokriva samo nedostatke uzrokovane manjkavim projektiranjem, proizvodnjom, materijalima ili izradom. On ne nameće nikakvu odgovornost za Društvo u pogledu nedostataka Robe koji proizlaze iz radnje, propusta, nemara ili kršenja Kupca, njegovih službenika ili agenata posebno uključujući bez ograničenja Kupčevo nepridržavanje preporuka Društva za skladištenje, korištenje ili rukovanje Robom.

 

                             13.2.2.           Društvo prihvaća da ako neki nedostatak obuhvaćen člankom 13.2. bude otkriven u roku od 6 mjeseci počevši od datuma otpreme, Društvo će ili popraviti Robu o vlastitom trošku, zamijeniti je ili razmjerno nadoknaditi Cijenu Robe. Ako Društvo postupi sukladno ovom članku 13.2.2., neće imati nikakvu daljnju odgovornost za kršenje jamstva iz članka 12.

 

                             13.2.3.           Kupac ne može zatražiti prednosti iz ovog članka 13.2. ako:

 

                                                   (a)        ne obavijesti Društvo pismeno o relevantnom nedostatku bez odgađanja od trenutkanjegovog otkrivanja i ne da Društvu priliku da pregleda Robu; i

 

                                                   (b)        ne vrati Robu Društvu;

 

                                                   (c)        ukupna cijena za Robu nije plaćena do dospijeća plaćanja; i

 

                                                   (d)        Roba nije nekorištena i u neizmijenjenom stanju.

 

                             13.2.4.           Rizik slučajnog gubitka ili štete na Robi dok se vraća snosi Kupac.

 

                             13.2.5.           Ako je Roba za isporuku u djelomičnim pošiljkama, nedostatak u nekoj pošiljci neće biti razlog za otkaz ostatka pošiljki te će Kupac biti obvezan prihvatiti njihovu isporuku.

 

                             13.2.6            Društvo neće biti odgovorno za nesavršenu izradu uzrokovanu netočnostima u nekom nacrtu, troškovnicima ili specifikacijama koje je dostavio ili su dostavljeni u ime Kupca.

 

                             13.2.7            Društvo neće biti odgovorno za nedostatke koji nastanu od redovnog trošenja, namjernog oštećenja, nemara, nenormalnih radnih uvjeta, nepridržavanja uputa Društva, zlouporabe ili izmjena ili popravka Robe bez odobrenja Društva.

 

            13.3          Društvo neće biti odgovorno na temelju bilo kakvih izjava (osim prijevarnih) ili implicitnog jamstva, uvjeta ili izričitih uvjeta Ugovora za gubitak dobiti ili gubitak posla ili poslovne prilike ili za bilo kakav neizravni, posebni ili posljedični gubitak ili štetu, troškove, izdatke ili druga potraživanja za odštetom koje god vrste (bilo da su uzrokovani nemarom Društva, njegovih radnika ili agenata ili na drugi način) koji nastanu iz ili u vezi s prodajom Robe (uključujući kašnjenje u isporuci ili potpunu neisporuku Robe u skladu s Ugovorom) ili njihovim korištenjem ili preprodajom od strane Kupca te cjelokupna odgovornost Društva za bilo koje potraživanje ili za ukupna potraživanja proizašla iz bilo koje radnje ili kršenja Društva (bilo da proizlazi iz nemara Društva ili drugog razloga) na temelju ili u vezi Ugovora neće prelaziti Cijenu ili 100.000,00 GBP, ovisno o tome koji je iznos veći.

 

            13.4          Ništa u ovim Uvjetima ne isključuje ili ograničava odgovornost Društva:

 

                             13.4.1            za smrt ili osobnu povredu uzrokovanu nemarom Društva ili nemarom njegovih radnika prilikom ispunjavanja njihovih dužnosti;

 

                             13.4.2            na temelju članka 1073. Zakona o obveznim odnosima iz 2005.;

 

                             13.4.3            za prijevaru ili prijevarne neistinite izjave; ili

 

                             13.4.4            za bilo kakve nezakonitosti Društva radi isključenja ili pokušaja isključenja svoje odgovornosti.

 

14.       Viša sila

 

            Društvo će imati pravo odgoditi ili otkazati isporuku ili smanjiti količinu Robe ako je spriječeno ili ometeno u proizvodnji, nabavci ili isporuci Robe uobičajenom rutom ili sredstvima prijevoza uslijed okolnosti koje su izvan njegove kontrole uključujući bez ograničenja štrajkove (bez obzira na to da li uključuju radnike Društva, Kupca ili trećih osoba), blokade, nesreću, rat, požar, redukciju ili nedostupnost struje u proizvodnom pogonu, kvar u pogonu ili na strojevima ili nestašicu ili nemogućnost nabave sirovina od uobičajenog izvora.

 

15.       Dokumentacija o unaprjeđenju prodaje

 

            Iako Društvo ulaže sve mjere opreza prilikom pripreme kataloga, tehničkih okružnica, cjenika i druge literature, ti dokumenti služe samo za orijentaciju Kupca te pojedinosti sadržane u njima ne sačinjavaju izjave Društva i ne čine dio Ugovora i ne obvezuju Društvo.

 

16.       Prava intelektualnog vlasništva

 

            Kupac će obeštetiti Društvo za sve troškove, potraživanja i štete koje nastanu ili prijete nastankom iz navodnog kršenja patenata, žigova, autorskih prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva koji nastanu uslijed proizvodnje ili prodaje Robe prema specifikaciji ili posebnim zahtjevima Kupca. Društvo ne jamči te je Kupac odgovoran za osiguravanje da njegova uporaba Robe ne krši nikakve patente ili druga prava intelektualnog vlasništva treće osobe.

 

17.       Alati

 

            Svi alati, umjetnička djela, ploče za rezanje i slično napravljeni ili kupljeni za proizvodnju Robe će ostati vlasništvo Društva, čak i ako su Kupcu naplaćeni troškovi tih predmeta.

 

18.       Zahtjevi za uslugama

 

            Osim ako je izričito dogovoreno Društvo se ne obvezuje čuvati zalihe ili proizvoditi određene proizvode nakon kraja ugovornog razdoblja. Zahtjevi za isporukom nakon ugovornog razdoblja će se tretirati kao novi upiti za koje će Društvo dati nove ponude.

 

19.       Općenito

 

        19.1             Sve obavijesti čije upućivanje od jedne strane drugoj ovi Uvjeti zahtijevaju ili dopuštaju bit će u Pisanom obliku adresirane na tu drugu stranu na njeno sjedište ili glavni ured ili drugu adresu o kojoj relevantna strana u relevantnom trenutku uputi obavijest sukladno ovoj odredbi te će se ta obavijest dostavljati osobno, prvoklasnom ili prekomorskom poštom ili faksom. Smatrat će se da je obavijest dostavljena osobno ili faksom isporučena odmah POD UVJETOM DA u slučaju obavijesti dostavljenih faksom, bude pribavljena potvrda o uspješnom prijenosu faksom. Obavijesti dostavljene prvoklasnom poštom će se smatrati dostavljenima dva dana nakon slanja u Republici Hrvatskoj ili sedam dana nakon slanja na prekomorsku adresu.

 

            19.2         Društvo je je član grupacije društava čije je holding društvo Vita Cayman Limited te u skladu s tim Društvo može izvršiti bilo koju od svojih obveza ili koristiti bilo koje od svojih prava iz ovih Uvjeta sam ili putem nekog drugog društva iz svoje grupacije, pod uvjetom da se svaka radnja ili propust tog drugog člana smatra radnjom ili propustom Društva. Bilo koje društvo koje je u bilo kojem trenutku član grupacije Vita Cayman Limited može za vlastitu korist i u svoje ime koristiti bilo koji uvjet iz Ugovora. Neuzimajući u obzir gore navedeno, bilo koji uvjet Ugovora može se mijenjati te se izvršenje Ugovora može obustaviti, otkazati ili raskinuti pismenim sporazumom između strana, u svakom slučaju bez suglasnosti bilo kojeg društva grupacije Vita Cayman Limited. Osim kako je određeno u ovom članku 19.2., osoba koja nije strana u ovom Ugovoru nema pravo na pozivanje na bilo koji od uvjeta iz ovog Ugovora, ali ovaj članak 19.2. nema utjecaja na pravo ili pravno sredstvo treće osobe koje postoji ili stoji na raspolaganju neovisno o tome.

 

           19.3         Ugovor se odnosi na Kupca osobno te Kupac neće ustupati ili prenositi niti pokušavati ustupiti ili prenijeti na bilo koju drugu osobu svoja prava niti sklapati podugovor o svojim obvezama iz Ugovora.

 

           19.4         Odricanje Društva od pozivanja na kršenje Ugovora od strane Prodavatelja neće se smatrati odricanjem od bilo kakvih kasnijih kršenja iste ili neke druge odredbe. Propuštanje ili kašnjenje Društva u provedbi ili djelomičnoj provedbi Ugovora neće se smatrati odricanjem od bilo kojih njegovih prava iz Ugovora.

 

           19.5         Ako neko nadležno tijelo bude neku odredbu ovih Uvjeta smatralo u cijelosti ili dijelom nevaljanom ili neprovedivom, ta odredba (ili njezin dio) će se smatrati nepostojećim te to neće imati utjecaja na valjanost ostalih odredaba ovih Uvjeta i na ostatak odredbe o kojoj je riječ.

 

           19.6         Ništa u ovom Ugovoru se neće tumačiti tako da stvara ortakluk ili zajedničko ulaganje bilo koje vrste između strana ili imenovanje jedne strane agentom druge strane u bilo koju svrhu te nijedna strana neće imati ovlast za obvezivanje druge strane ili sklapanje ugovora u njezino ime u bilo koju svrhu.

 

           19.7         Ništa u ovom Ugovoru i/ili ovim Uvjetima neće se tumačiti na način koji bi ograničavao prava Kupca – potrošača u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

 

           19.8         Osim ako je drugačije predviđeno ovim Uvjetima, ovi Uvjeti i procjena predstavljaju cjelokupni sporazum između strana u vezi pitanja o kojima se raspravlja u njemu te se na njega neće primjenjivati nikakvi drugi uvjeti. Ovi Uvjeti će imati prednost pred bilo kakvim nedosljednim uvjetima koje impliciraju struka, običaji, praksa ili uobičajeno poslovanje te se ovime takvi nedosljedni uvjeti izričito isključuju. Neće se smatrati da neko ponašanje jedne strane sačinjava prihvat uvjeta koje postavi druga strana.

 

           19.9          Za tumačenje i primjenu Ugovora s međunarodnim elementom mjerodavno je englesko pravo te će za sve sporove koji nastanu u vezi s njim biti isključivo nadležni engleski sudovi. U svim ostalim slučajevima, mjerodavno je hrvatsko pravo te su nadležni hrvatski sudovi.