Opći uvjeti kupnje

Opći uvjeti kupnje

1. Tumačenje

 

        1.1    U ovim Uvjetima:

 

                 Kupac                   znači VITAFOAM KFT PAKS PODRUŽNICA SLAVONSKI BROD

 

                 Uvjeti                    znači standardne uvjete kupnje određene ovim dokumentom i (osim ako kontekst ne nalaže drugačije) uključuje sve posebne uvjete koje Kupac i Prodavatelj ugovore u Pisanom obliku.

 

                 Ugovor                  znači kupoprodajni ugovor za Robu i/ili pružanje i nabavu Usluga te uključuje ove Uvjete.

 

                 Adresa isporuke     znači adresu opisanu kao adresa za isporuku na Narudžbi ili drugu adresu o kojoj se Kupac i Prodavatelj dogovore u Pisanom obliku.

 

                 Roba                     znači robu (uključujući sve pošiljke robe ili bilo koji njihov dio) opisanu u Narudžbi.

 

                 Narudžba              znači Kupčevu narudžbu za kupnju kojoj se ovi Uvjeti prilažu.

 

                 Cijena                   znači cijenu Robe i/ili naplatu za Usluge opisane u Narudžbi.

 

                 Prodavatelj           znači osobu opisanu kao takvu u Narudžbi.

 

                 Usluga                  znači usluge (ako postoje) opisane u Narudžbi.

 

                 Specifikacija         uključuje sve planove, nacrte, podatke i ostale informacije koje se odnose na Robu i/ili Usluge koje Kupac pruža Prodavatelju ili na koje Kupac pristane u Pisanom obliku.

 

                 Pisani oblik           uključuje teleks, brzojav, faks, elektroničku poštu i slična trajna sredstva komunikacije.

 

        1.2    Svako pozivanje u ovim Uvjetima na posebni zakonski ili podzakonski akt ili odredbu zakona ili podzakonskog akta tumačit će se kao pozivanje na taj konkretni zakon ili odredbu konkretnog podzakonskog akta s izmjenama ili dopunama u relevantnom trenutku i uključujući i podredne pravne propise donesene na temelju njega koji u tom trenutku budu na snazi.

 

        1.3    Naslovi u ovim Uvjetima služe lakšem snalaženju i neće utjecati na njihovo tumačenje.

 

        1.4    Pozivanje na osobu će uključivati pravne i fizičke osobe.

 

        1.5    Bilo koji izraz kojemu prethode izrazi “uključujući”, “uključuju”, “posebno” ili neki slični izrazi tumačit će se kao ilustrativni, a riječi koje slijede te izraze neće ograničavati smisao riječi koje prethode tim izrazima.

 

2.     Osnova kupnje

 

        2.1    Narudžba predstavlja narudžbu Kupca za kupnju Robe i/ili nabavku Usluga koji podliježu ovim Uvjetima.

 

        2.2    Ovi Uvjeti se primjenjuju na Ugovor uz isključenje bilo kakvih drugih oprečnih uvjeta pod kojima je dana bilo koja ponuda Kupcu ili pod kojima je Prodavatelj prihvatio Narudžbu ili pod kojima se podrazumijeva da ju je prihvatio.

 

        2.3    Narudžba će isteći ako je Prodavatelj ne prihvati bezuvjetno pod ovim Uvjetima i u Pisanom obliku u roku od sedam dana od datuma zaprimanja Narudžbe.

 

        2.4    Nikakve izmjene Narudžbe ni ovih Uvjeta neće biti obvezujuće ako ih ovlašteni zastupnici Kupca i Prodavatelja ne prihvate u Pisanom obliku.

 

3.     Specifikacije

 

        3.1    Količina, kvaliteta i opis Robe i/ili Usluga će, podložno ovim Uvjetima, biti kao što je navedeno u Narudžbi i/ili bilo kojoj relevantnoj Specifikaciji koju Kupac dostavi Prodavatelju ili koju Kupac prihvati u Pisanom obliku.

 

        3.2    Prava Kupca iz ovih Uvjeta predstavljaju dodatak pravima Kupca koji proizlaze iz pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa Republike Hrvatske.

 

        3.3    Sve Specifikacije koje Kupac dostavi Prodavatelju ili ih Prodavatelj izradi posebno za Kupca, u vezi s Ugovorom, zajedno s autorskim pravima, pravima industrijskog dizajna, žigovima i drugim pravima intelektualnog vlasništva u Specifikaciji, bit će isključivo vlasništvo Kupca te će Prodavatelj nakon što mu Kupac uputi Narudžbu i ista bude prihvaćena, prenijetina Kupca uz puno jamstvo vlasništva sva takva autorska prava, prava industrijskog dizajna, žiga i ostala prava intelektualnog vlasništva. Prodavatelj neće odavati trećoj osobi ni sam koristiti nijednu takvu Specifikaciju, osim (i) u mjeri u kojoj ona jest ili postane javno poznata na način za koji Prodavatelj nije odgovoran; ili (ii) ako je to potrebno za izvršenje ovog Ugovora; ili (iii) ako to zahtjeva zakon.

 

        3.4    Materijali, oprema, alati, boje, kalupi, autorska prava, prava industrijskog dizajna, žiga ili bilo koji drugi oblici prava intelektualnog vlasništva na sve nacrte, specifikacije i podatke koje Kupac dostavi Prodavatelju ili koji nisu tako dostavljeni ali ih Prodavatelj koristi posebno u proizvodnji Robe će u svakom trenutku biti i ostati isključivo vlasništvo Kupca, ali će ih Prodavatelj čuvati na sigurnom na vlastiti rizik i čuvati i održavati ih u dobrom stanju dok ne budu vraćeni Kupcu te će ih se riješiti jedino u skladu s pisanim uputama Kupca, te se takvi predmetii/ili prava neće koristiti ni na koji drugi način osim onako kako Kupac odobri u Pisanom obliku.

 

        3.5    Prodavatelj će se pridržavati svih primjenjivih zakona, propisa i ostalih pravnih zahtjeva koji se odnose na proizvodnju, pakiranje i isporuku Robe i/ili izvršenje Usluga.

 

        3.6    Prodavatelj neće bez razloga odbiti zahtjev Kupca da pregleda i testira Robu tijekom proizvodnje, prerade ili skladištenja u prostorijama Prodavatelja ili treće osobe  prije njihovog odašiljanja te će Prodavatelj osigurati Kupcu sve što je razumno potrebno za takav pregled i testiranje.

 

        3.7    Ako nakon pregleda ili testiranja Kupac ne bude zadovoljan ispitivanjem je li Roba u svakom pogledu sukladna Ugovoru i/ili Specifikaciji te Kupac o tome obavijesti Prodavatelja u roku od 30 dana od pregleda ili testiranja, Prodavatelj će poduzeti sve korake potrebne za osiguravanje sukladnosti. Neuzimajući u obzir pregled i testiranje, Prodavatelj će ostati u potpunosti odgovoran za Robu te pregled ili testiranje neće umanjiti obveze Prodavatelja iz Ugovora.

 

        3.8    Roba će biti označena u skladu s uputama Kupca i mjerodavnim propisima ili zahtjevima prijevoznika i pravilno zapakirana i pričvršćena tako da stigne na odredište bez oštećenja.

 

4.     Cijena Robe i Usluga

 

        4.1    Cijena Robe i/ili Usluga će biti navedena u Narudžbi te će, osim ako nije drugačije navedeno:

 

                 4.1.1.          isključivati bilo kakav primjenjivi porez na dodanu vrijednost (koji će plaćati Kupac podložno primitku valjanog računa s PDV-om); i

 

                 4.1.2.          uključivati sve naknade za ambalažu, pakiranje, otpremu, transport, osiguranje i isporuku Robe na Adresu isporuke i sve carine, pristojbe i davanja osim poreza na dodanu vrijednost.

 

        4.2    Nikakvo povećanje Cijene ne smije se vršiti (bez obzira da li zbog povećanja troškova materijala, radne snage ili prijevoza, kretanja tečaja ili slično) bez prethodne suglasnosti Kupca u Pisanom obliku.

 

        4.3    Kupac će imati pravo na popust za brzo plaćanje, kupovanje na veliko ili obujam kupnje koje Prodavatelj uobičajeno odobrava Kupcu ili trećim osobama, bez obzira je li Kupac o tome obaviješten i je li to iskazano na Narudžbi.

 

5.     Uvjeti plaćanja

 

        5.1    Prodavatelj će imati pravo izdati račun Kupcu na dan ili bilo kada nakon dana isporuke Robe i/ili izvršenja Usluga, ovisno o slučaju, te će na svakom računu navesti broj Narudžbe.

 

        5.2    Osim u slučaju stvarnog spora, Kupac će platiti Cijenu za Robu i/ili Usluge u roku od 60 dana od kraja mjeseca u kojem je primljen valjan račun za PDV ili pod produženim rokovima terećenja koje Kupac i Prodavatelj mogu dogovoriti. 

 

        5.3    Kupac može prebijati Cijenu s bilo kakvim iznosima koje Prodavatelj duguje Kupcu.

 

        5.4    Prodavatelj nema pravo obustaviti isporuku Robe i/ili Usluga kao posljedica neplaćenih iznosa.

 

6.     Isporuka

 

        6.1    Roba će biti isporučena i/ili Usluge će biti izvršene na Adresi isporuke na datum ili u roku navedenom na Narudžbi, u oba slučaja za vrijeme uobičajenog radnog vremena Kupca i bez dodatnih troškova za Kupca. Prodavatelj će istovariti Robu na vlastiti rizik prema uputama Kupca.

 

        6.2    Ako se datum isporuke Robe i/ili izvršenja Usluga određuje nakon upućivanja Narudžbe, Kupac će Prodavatelja obavijestiti razumno unaprijed o određenom datumu.

 

        6.3    Vrijeme isporuke Robe i/ili izvršenja Usluga je biran element Ugovora.

 

        6.4    Ako to Kupac zatraži, potvrda analize i lista pakiranja s brojem Narudžbe moraju pratiti svaku isporuku ili pošiljku Robe i moraju biti jasno vidljivi kod svake isporuke.

 

        6.5    Ako se Roba isporučuje ili Usluge vrše u dijelovima, Ugovor će se tretirati kao jedan ugovor, a ne kao više ugovora. Prodavateljevo neisporučivanje ili neizvršavanje bilo kojeg dijela daje pravo Kupcu smatrati Ugovor raskinutim.

 

        6.6    Kupac može odbiti isporučenu Robu koja nije u skladu s Ugovorom i/ili Specifikacijom te se neće smatrati da je Kupac prihvatio Robu dok nije imao razumno vremena da je pregleda nakon isporuke ili nakon razumno vremena nakon što skriveni nedostaci Robe postanu očiti.

 

        6.7    Prodavatelj će Kupcu pravovremeno dostaviti sve upute ili druge informacije potrebne da omoguće Kupcu prihvat isporuke Robe i/ili izvršenja Usluga.

 

        6.8    Kupac neće imati obvezu vratiti Prodavatelju ambalažu ili materijale za pakiranje Robe bez obzira je li Kupac prihvatio Robu.

 

        6.9    Ako Roba ne bude isporučena i/ili Usluge ne budu izvršene na datum određen za to, bez ograničenja drugih pravnih sredstava, Kupac će imati pravo umanjiti Cijenu ili (ako je Kupac platio Cijenu) zahtijevati od Prodavatelja ugovornu kaznu zbog kašnjenje u visini 2 posto Cijene za svaki tjedan kašnjenja, do maksimuma od 10 posto, neovisno o tome je li Kupac prethodno pisanim putem pridržao pravo zahtijevanja ugovorne kazne zbog kašnjenja Prodavatelja.

 

7.     Rizik i vlasništvo

 

        7.1    Rizik štete ili gubitka Robe prelazi na Kupca nakon isporuke Kupcu u skladu s Ugovorom.

 

        7.2    Vlasništvo nad Robom prelazi na Kupca nakon isporuke, osim ako plaćanje nije izvršeno prije isporuke u kojem slučaju prelazi na Kupca nakon plaćanja.

 

8.     Jamstva i odgovornost

 

        8.1    Prodavatelj jamči Kupcu za Robu:-

 

                 8.1.1.          da će biti odgovarajuće kvalitete i prikladna za svrhu zbog koje je Kupac kupuje;

       

                 8.1.2.          da neće imati nikakvih nedostataka u projektiranju, materijalu i izradi;

 

                 8.1.3.          da će odgovarati relevantnoj Specifikaciji ili uzorku; i

 

                 8.1.4.          da će biti u skladu sa svim zakonskim zahtjevima i propisima koji uređuju prodaju i/ili proizvodnju Robe.

 

        8.2    Prodavatelj jamči Kupcu za Usluge:-

 

                 8.2.1           da će ih izvršiti odgovarajuće kvalificirano i obučeno osoblje, s dužnom pažnjom i uz visoki standard kvalitete koji Kupac može razumno očekivati u svim okolnostima; i

 

                 8.2.2           da će ih izvršiti u skladu sa svim zakonskim zahtjevima i propisima koji važe za Usluge.

 

        8.3    Bez ograničavanja drugih pravnih sredstava, ako Roba i/ili Usluge ne budu isporučeni ili izvršeni u skladu s Ugovorom i/ili Specifikacijom, Kupac će imati pravo:-

 

                 8.3.1.          zahtijevati od Prodavatelja da u roku od sedam dana popravi Robu ili isporuči zamjensku Robu i/ili Usluge u skladu s Ugovorom; ili

 

                 8.3.2.          prema izboru Kupca i bez obzira je li Kupac prethodno zahtijevao od Prodavatelja da popravi Robu ili da isporuči zamjensku Robu i/ili Usluge, da smatra Ugovor raskinutim uslijed Prodavateljevog kršenja i zahtijevati povrat dijela Cijene koji je već plaćen.

 

        8.4    Prodavatelj će obešteti Kupca u potpunosti za svu odgovornost, gubitak, odštetu, troškove i izdatke (uključujući odvjetničke troškove) dosuđene protiv ili nastale ili plaćene od strane Kupca kao posljedica ili u vezi s:-

 

                 8.4.1.          kršenjem bilo kojeg jamstva koje je Prodavatelj dao u vezi s Robom i/ili Uslugama;

 

                 8.4.2.          tvrdnjom da Roba (ili njihova proizvodnja) krši, ili njihov uvoz, uporaba ili ponovna prodaja krše bilo kakve patente, autorska prava, prava industrijskog dizajna, žigove ili druga prava intelektualnog vlasništva neke druge osobe, osim u mjeri u kojoj ta tvrdnja proizlazi iz sukladnosti sa Specifikacijom koju je dostavio Kupac;

 

                 8.4.3.          odgovornošću na temelju Zakona o zaštiti potrošača;

 

                 8.4.4.          bilo kojom radnjom ili propustom ili nemarom Prodavatelja ili njegovih radnika, agenata, podizvođača prilikom (i) dostave, isporuke i instaliranja Robe; ili (ii) izvršenja Usluga.

 

        8.5    Ni Prodavatelj ni Kupac neće biti odgovorni drugoj strani niti će se smatrati da krše Ugovor zbog kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja svojih obveza u vezi s Robom i/ili Uslugama ako se kašnjenje ili neispunjenje nalazilo izvan razumne kontrole te strane. Bez ograničenja gore navedenog, sljedeće će se smatrati razlozima izvan razumne kontrole strana:-

 

                 8.5.1.          prirodna katastrofa, eksplozija, poplava, oluja, požar ili nesreća;

 

                 8.5.2.          rat ili prijetnja ratom,  sabotaža, ustanak, građanski nemir ili rekvizicija;

 

                 8.5.3.          zakoni, ograničenja, propisi, statuti, zabrane ili mjere bilo kakve vrste od strane vlade, parlamenta ili lokalne vlasti;

 

                 8.5.4.          uvozni ili izvozni propisi ili embarga;

 

                 8.5.5.          štrajkovi, prekidi proizvodnje ili druge industrijske akcije ili trgovinski sporovi (osim onih koji uključuju radnike pogođene strane);

 

                 8.5.6.          teškoće u nabavi sirovina, radne snage, goriva, dijelova ili strojeva;

 

                 8.5.7.          nedostatak struje ili kvar strojeva.

 

 

9.     Raskid

 

        9.1    Kupac će imati pravo otkazati Narudžbu za svu ili dio Robe i/ili Usluga upućivanjem obavijesti Prodavatelju u bilo kojem trenutku prije isporuke i/ili izvršenja, u kojem slučaju će jedina odgovornost Kupca biti plaćanje Prodavatelju za Robu i/ili Usluge za koje je Kupac koristio pravo otkaza, umanjeno za Prodavateljevu neto uštedu troškova nastalu od tog otkaza.

 

        9.2    Kupac može raskinuti Ugovor bez odgovornosti za Prodavatelja upućivanjem obavijesti Prodavatelju u bilo kojem trenutku ako:-

 

                 9.2.1.          Prodavatelj počini bitno i trajno kršenje ovih Uvjeta;

 

                 9.2.2           Prodavatelj sklopi dobrovoljni sporazum sa svojim vjerovnicima ili (ako je fizička osoba ili trgovačko društvo) nad njime bude otvoren stečaj ili pokrenut upravni nadzor ili nad njime bude pokrenut postupak likvidacije (osim za potrebe spajanja ili restrukturiranja); ili

 

                 9.2.3.          ovlaštenik tereta preuzme u posjed ili bude imenovan upravitelj nad bilo kojim dijelom imovine Prodavatelja; ili

 

                 9.2.4.          Prodavatelj prestane ili mu zaprijeti prestanak poslovanja; ili

 

                 9.2.5.          Kupac razumno zaključi da bi bilo koji od gore navedenih događaja mogao nastupiti za Prodavatelja i o tome na odgovarajući način obavijesti Prodavatelja.

 

        9.3    Raskid Ugovora neće imati utjecaja na prava i obveze druge strane nastale prije raskida. Odredbe ovih Uvjetaostaju na snazi neovisno o raskidu Ugovora.

 

10.   Povjerljivost

 

      Osim kako to zahtijeva zakon, Prodavatelj će čuvati kao strogo povjerljive sav tehnički ili trgovački know-how, Specifikacije, izume, procese ili inicijative koji su povjerljivi po prirodi a Prodavatelju su ih otkrili Kupac ili njegovi agenti i sve ostale povjerljive informacije koje se odnose na poslovanje Kupca ili njegove proizvode do kojih Prodavatelj može doći te će Prodavatelj ograničiti odavanje takvog povjerljivog materijala onim radnicima, agentima ili podizvođačima koji s istima moraju biti upoznati u svrhu ispunjavanja obveza Prodavatelja prema Kupcu te će Prodavatelj osigurati da ti radnici, agenti ili podizvođači podliježu ništa blažim obvezama povjerljivosti nego što obvezuju Prodavatelja.

 

11.   Općenito

 

        11.1    Kupac je član grupacije društava čije je holding društvo Vita Cayman Limited te u skladu s tim Kupac može izvršiti bilo koju od svojih obveza ili koristiti bilo koje od svojih prava iz ovih Uvjeta sam ili putem nekog drugog društva iz svoje grupacije, pod uvjetom da se svaka radnja ili propust tog drugog člana smatra radnjom ili propustom Kupca. Bilo koje društvo koje je u bilo kojem trenutku član grupacije Vita Cayman Limited može za vlastitu korist i u svoje ime koristiti bilo koji uvjet iz Ugovora. Neuzimajući u obzir gore navedeno, bilo koji uvjet Ugovora može se mijenjati te se izvršenje Ugovora može obustaviti, otkazati ili raskinuti pismenim sporazumom između strana, u svakom slučaju bez suglasnosti bilo kojeg društva grupacije Vita Cayman Limited. Osim kako je određeno u ovom članku 11.1., osoba koja nije strana u ovom Ugovoru nema pravo na pozivanje na bilo kojiod uvjeta iz ovog Ugovora, ali ovaj članak 11.1. nema utjecaja na pravo ili pravno sredstvo treće osobe koje postoji ili stoji na raspolaganju neovisno o tome.

 

        11.2    Narudžba se odnosi na Prodavatelja osobno te Prodavatelj neće ustupati ili prenositi niti pokušavati ustupiti ili prenijeti na bilo koju drugu osobu svoja prava ni sklapati podugovor o svojim obvezama iz Ugovora.

 

        11.3    Sve obavijesti čije upućivanje od jedne strane drugoj ovi Uvjeti zahtijevaju ili dopuštaju bit će u Pisanom obliku adresirane na tu drugu stranu na njeno sjedište ili glavni ured ili drugu adresu o kojoj relevantna strana u relevantnom trenutku uputi obavijest sukladno ovoj odredbi te će se ta obavijest dostavljati osobno, prvoklasnom ili prekomorskom poštom ili faksom. Smatrat će se da je obavijest dostavljena osobno ili faksom isporučena odmah POD UVJETOM DA u slučaju obavijesti dostavljenih faksom, bude pribavljena potvrda o uspješnom prijenosu faksom. Obavijesti dostavljene prvoklasnom poštom će se smatrati dostavljenima dva dana nakon slanja u Republici Hrvatskoj ili sedam dana nakon slanja na prekomorsku adresu.

 

        11.4    Odricanje Kupca od pozivanja na kršenje Ugovora od strane Prodavatelja neće se smatrati odricanjem od bilo kakvih kasnijih kršenja iste ili neke druge odredbe. Propuštanje ili kašnjenje Kupca u provedbi ili djelomičnoj provedbi Ugovora neće se smatrati odricanjem od bilo kojih njegovih prava iz Ugovora.

 

        11.5    Ako neko nadležno tijelo bude neku odredbu ovih Uvjeta smatralo u cijelosti ili dijelom nevaljanom ili neprovedivom, ta odredba (ili njezin dio) će se smatrati nepostojećom te to neće imati utjecaja na valjanost ostalih odredaba ovih Uvjeta i ostatak odredbe o kojoj je riječ.

 

        11.6    Ništa u ovom Ugovoru se neće tumačiti tako da stvara ortakluk ili zajedničko ulaganje bilo koje vrste između strana ili imenovanje jedne strane agentom druge strane u bilo koju svrhu te nijedna strana neće imati ovlast za obvezivanje druge strane ili sklapanje ugovora u njezino ime u bilo koju svrhu. 

 

       11.7    Osim ako je drugačije predviđeno ovim Uvjetima, ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupni sporazum između strana u vezi predmeta sporazuma te se na njega neće primjenjivati nikakvi drugi uvjeti. Ovi Uvjeti će imati prednost pred bilo kakvim nedosljednim uvjetima koje impliciraju struka, običaji, praksa ili uobičajeno poslovanje te se ovime takvi nedosljedni uvjeti izričito isključuju. Neće se smatrati da neko ponašanje jedne strane sačinjava prihvat uvjeta koje postavi druga strana.

 

       11.8    Za tumačenje i primjenu Ugovora s međunarodnim elementom mjerodavno je englesko pravo te će za sve sporove koji nastanu u vezi s njim biti isključivo nadležni engleski sudovi. U svim ostalim slučajevima, mjerodavno je hrvatsko pravo te su nadležni hrvatski sudovi.